(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
22.04.2016
Zverejnený v OV č.:
77/2016
Dlžník/Úpadca:
RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze" IČO 00 168 084, , Čerenčnianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota,
Správca:
JUDr. Alena Balážová , Framborská 58, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
39K/45/2005
Spisová značka správcu:
39K/45/2005 S 568
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

V konkurznej veci 39K/45/2005 správca JUDr. Alena Balážová, sídlo kancelárie – Framborská 58, 010 01 Žilina, RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov„ v konkurze“, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota  , IČO: 00 168 084, podľa upraveného plánu speňaženia Opatrením KS v B.B. 39K/45/2005 – Db-1179 zo dňa 13.4.2016 ponúka na predaj mimo dražby

v y h l a s u j e

tretie kolo verejného ponukového konania na predaj:

●  VI. Pohľadávky:

6.1.8.pohľadávka voči dlžníkovi - Juraj Straka – ELSTER Žilina, IČO: 17 785 707, so sídlom: Dlhá 85, Žilina, SR, v exekučnom konaní EX 443/1999, vedeným súdnym exekútorom JUDr. B. Božíkovou Ágovou

- zostatok nezexekuovanej pohľadávky  4 392,09 €

6.1.10. - pohľadávka voči dlžníkovi - Ľubomír Kyzek, nar. 28.8.1963, so sídlom: Dúžava 75, Rimavská Sobota, SR,  v  exekučnom konaní EX 396/1999, vedeným súdnym exekúto-rom JUDr. Ing. J. Gasperom                

- zostatok nezexekuovanej pohľadávky     5 972,71 €

6.1.13. - pohľadávka voči dlžníkom – obžalovaným - Ing. J. Slovinský trv. bytom: Jrná 225/01, Rimavská Sobota, SR, RSDr. A. Badáč trv. bytom: Malohontská 1534, Rimavská Sobota, SR. Pohľadávka predstavuje uplatnenú                                               

- náhradu škody adhéznym konaním vo výške 3 097 066,72 € v trestnom konaní 3T 5/ 2010, vedenom na  Okresným súdom v Rimavskej Sobote           

6.1.18. - pohľadávka voči dlžníkovi Štefan Gombár – SPORT-BAR, IČO: 10995137, nar. 15.5.1964, so sídlom: gen. Svobodu 199/62, Zvolen 960 01, SR,  v  exekučnom konaní EX 50036/1996, vedeným súdnym exekútorom JUDr. J. Kapronczai          

- zostatok nezexekuovanej pohľadávky   2 148,05 €  

6.2.2.  – pohľadávka voči dlžníkovi WIKA s.r.o., IČO: 148 684 432, sídlo: U nemocnice 3066, 415 02 Teplice ČR, pohľadávky uplatnená a zistená v konkurznom konaní vedenom KS v Ústí nad/Labem č.k. K 53/94      

- zostatok nevyplateného výťažku v k.k.  203,13 €                                                                                                 

●  I. Dlhodobý nehmotný majetok, 1.2. Priemyselné vlastníctvo

Priemyselné práva, jeden patent, Know-how, tak, ako tieto boli znalecky ohodnotené ZP  5/2004 zo dňa  3.12.2004 v celkovej hodnote  86 791.- € ( 2 614 654.- Sk)

Jedná sa o nasledovné priemyselné práva, u ktorých pred vyhlásením konkurzu, ani v priebe-behu konkurzného konania, nebola predĺžená platnosť, ani zaplatený správny registračný poplatok na Úrade  priemyselného vlastníctva SR, čím sa tieto stali voľnými

Číslo zápisu

Priemyselné právo

(ochranné známky)

Pôsobnosť

177 943

SUPERON

SR, ČR

179 323

RIA

SR, ČR

181 817

SCHEIBENKLAR

SR

182 143

OKENOL

SR

182 209

FROSTAL

SR, ČR

182 210

WOFALOR

SR

182 211

RIMA

SR, ČR

182 212

KONTOX

SR, ČR

184 400

PONI

SR, ČR

188 649

SUPERVID

SR

189 067

RIMAVAN

SR

189 495

MOTOCAR

SR

191 131

SKLOMYL

SR, ČR

191 132

QUIT

SR, ČR

196 562

RADKA

SR

196 563

LEX

SR

196 564

SIMIL

SR

197 584

ELENOY

SR

 

Patent

SR

 

Know-how

 

Kúpna cena:

Všetky hore uvedené ponúkané zložky majetku SKP ponúka za kúpne ceny „s neobme-dzeným percentuálnym limitom, ale vždy za najvyššie podanie“.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

-  záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,

-  v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra,

-  záväzná ponuka môže byť podpísaná a podaná aj splnomocnenou osobou na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plnomocenstvo, resp. jeho overená fotokópia, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky.

-  Každý záujemca  môže v každom kole ponukového konania predložiť len jednu záväznú ponuku, inak SKP všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.

-  záujemca o nehnuteľnosti – právnická osoba predloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov od doručenia ponuky,

-  záujemca o nehnuteľnosti fyzická osoba – podnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra, alebo iného obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov od doručenia ponuky,

-  záujemca o nehnuteľnosti – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti, overenú fotokópiu rodného listu a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho, alebo bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“).

                Otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Z otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

JUDr. Alena Balážová, správca.