(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na ma...
Dátum vydania:
19.4.2016
Dátum zverejnenia:
25.04.2016
Zverejnený v OV č.:
78/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
36K/30/2014
ICS:
2114226112
Vydal:
JUDr. Vanda Drobná
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Pavol Orihel IČO 30101620, , Školská 508/5, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, Potočná č.25/25, 922 07 Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, uznesením č.k. 36K/30/2014-270 zo dňa 22.03.2016, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu pohľadávok vo výške 100,00 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.