Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o ...
Dátum vydania:
27.4.2016
Dátum zverejnenia:
03.05.2016
Zverejnený v OV č.:
84/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Stanislava Bezáková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, o zvolaní schôdze veriteľov,
Rozhodnutie:
Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, ktorá sa bude konať dňa 27.05.2016 o 08:45 hod., na Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: