(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
06.06.2016
Zverejnený v OV č.:
108/2016
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31 561 748, , Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
Správca:
, Revolučná 10, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
4R/1/2012
Spisová značka správcu:
4R/1/2012 S 1436
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

  1. pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 6.662,- Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 99,90 Eur.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.