(PO) KB Building s.r.o., IČO 36536016

Hollého ulica 10, 94901 Nitra

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
08.06.2016
Zverejnený v OV č.:
110/2016
Dlžník/Úpadca:
KB Building s.r.o. IČO 36536016, , Hollého 10, 949 01 Nitra,
Správca:
Mgr. Ladislav Barát , Školská 3, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
31K/23/2009
Spisová značka správcu:
31K/23/2009
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

XIV. zasadnutie veriteľského výboru

KB Building s.r.o., sídlo: Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 536 016

Spisová značka: 31 K/23/2009

Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo doručované právnym zástupcom členov veriteľského výboru. Posledný známy právny zástupca člena veriteľského výboru: STREMAX BAU, s.r.o., ktorému bolo doručené zvolanie zasadnutia informoval predsedu veriteľského výboru o tom, že členovi veriteľského výboru už neposkytuje právne služby, a že ho už nezastupuje v tomto konkurznom konaní.

Následne predseda veriteľského výboru doručoval zvolanie zasadnutia priamo členovi veriteľského výboru: STREMAX BAU, s.r.o. na adresu sídla uvedenú v obchodnom registri.

Táto zásielka so zvolaním zasadnutia sa vrátila neprevzatá s poznámkou „Adresát neznámy“.

 

Zasadnutie veriteľského výboru sa teda konalo v neprítomnosti člena veriteľského výboru: STREMAX BAU, s.r.o.

 

Na účely uznášaniaschopnosti sa za prítomných členov výboru považujú hlasujúci členovia – v súlade s ust. §- 38 ods. 3 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Prítomní:

  1. Uni Credit Bank Czech Republic, a.s. – v zastúpení: JUDr. Petra Baňáková –  na základe plnej moci
  2. DANEK, s.r.o. –  v zastúpení: JUDr. Peter Havlík – na základe plnej moci

 

Program XII. zasadnutia veriteľského výboru:

  1. Hlasovanie o predloženom návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených

         veriteľov

  1. Záver

 

Návrhy uznesení:

I.Hlasovanie o predloženom návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Predseda veriteľského výboru predniesol návrh na hlasovanie o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v súlade s návrhom predloženým správcom zo dňa 15.3.2016, uverejneným v Obchodnom vestníku Č. 55/2016, deň vydania 21.3.2016.

V lehote určenej správcom v poučení neboli veriteľskému výboru doručené žiadne námietky proti návrhu konečného rozvrhu výťažku.

Predseda veriteľského výboru navrhuje schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, v súlade s návrhom predloženým správcom zo dňa 15.3.2016, uverejneným v Obchodnom vestníku Č. 55/2016, deň vydania 21.3.2016.

Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu s týmto výsledkom:

Ø  za schválenie návrhu .................................................2 hlasy

Ø  proti schváleniu návrhu .............................................0 hlasov

Ø  zdržal sa hlasovania ...................................................0 hlasov

 

Veriteľský výbor vydal toto

Uznesenie č. 1

„Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, v súlade s návrhom predloženým správcom zo dňa 15.3.2016, uverejneným v Obchodnom vestníku Č. 55/2016, deň vydania 21.3.2016“.

 

II.            Záver

Členovia veriteľského výboru vyhlasujú, že už nemajú ďalšie návrhy.

 

V Nitre, dňa 23.05.2015

 

Predseda veriteľského výboru:

Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

V zastúp.: JUDr. Petra Baňáková, na základe plnej moci                  ......................................................

 

                                          

 

 

Prílohy:  E-mail právneho zástupcu STREMAX BAU, s.r.o.

Hlasovanie člena veriteľského výboru

                Potvrdenie o neprevzatí zásielky členom veriteľského výboru