(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
15.07.2016
Zverejnený v OV č.:
136/2016
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
Správca:
, Revolučná 10, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
4R/1/2012
Spisová značka správcu:
4R/1/2012 S 1436
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

  1. pohľadávky veriteľa Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36 062 235, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 331,27 Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 5.946,84 Eur;
  2. pohľadávka veriteľa Environmentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30 796 491, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 271,- Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.