(PO) Poľnohospodárske družstvo Budulov, IČO 36170933

Budulov , 04501 Budulov

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
31.08.2016
Zverejnený v OV č.:
168/2016
Krajský súd v Košiciach
2K/74/2000, Poľnohospodárske družstvo Budulov, IČO: 36170933, Budulov , 04501 Budulov, SR
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                                                   2K/74/2000 - 207

                                                                                                                            7000898084

                                                                         UZNESENIE

              Krajský súd v Košiciach v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Budulov, sídlo Budulov, IČO: 36 170 933,  o ustanovení nového správcu takto

                                                                          r o z h o d o l :

                Z b a v u j e  Ing. Ľubomíru Tichú, Rázusova 111, Vranov nad Topľou, funkcie správcu konkurznej podstaty.

                U s t a n o v u j e  Prvú arbitrážnu k.s., Prof. Sáru 5, Banská Bystrica, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e  : Proti   tomuto  uzneseniu  možno  podať  odvolanie  do  15 dní odo  dňa  jeho  doručenia  na  Krajský  súd v Košiciach zbavený a ustanovený správca, ostatní účastníci do 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.

V Košiciach dňa 23. augusta 2016

                                JUDr. Roman Rizman

                                        predseda senátu