Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Obchodná spoločnosť Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7...
Dátum vydania:
26.9.2016
Dátum zverejnenia:
03.10.2016
Zverejnený v OV č.:
189/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515 na vstup do konkurzného konania takto
Rozhodnutie:
Obchodná spoločnosť Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515 sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 14.09.2016 k sp. zn. 28R/4/2010 nasledovne: - je potrebné preukázať hmotnoprávne nadobudnutie postúpenej pohľadávky, ktorá je predmetom Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 0648/2016/CE zo dňa 20.07.2016 uzavretej medzi postupcom Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 a postupníkom Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515, a to predložením písomného potvrdenia postupcu o úplnej úhrade odplaty za postúpenie predmetnej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: