Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 1R/4/2015

(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej re...
Dátum vydania:
29.9.2016
Dátum zverejnenia:
05.10.2016
Zverejnený v OV č.:
191/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
1R/4/2015
ICS:
8115230850
Vydal:
JUDr. Štefan Tomašovský
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/4/2015-130 zo dňa 20.09.2016 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 06.09.2016, ktorý je prílohou tohto uznesenia a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2016.