(FO) Budová Anna (24.04.1972)

Cintorínska 135, 96801 Nová Baňa

Zároveň Vás žiadame v lehote 10 dní doručiť súdu písomné ak...
Dátum vydania:
3.10.2016
Dátum zverejnenia:
10.10.2016
Zverejnený v OV č.:
194/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
31NcKR/8/2012
ICS:
4112237541
Vydal:
JUDr. Oliver Kolenčík
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Anna Szolgayová , Cintorínska 29, 96801 Nová Baňa,
Navrhovatelia:
Anna Szolgayová , Cintorínska 29, 96801 Nová Baňa,
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Zároveň Vás žiadame v lehote 10 dní doručiť súdu písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a doklad preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu od 01.01.2016 do 30.08.2016/ a doklady preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní 31K/68/2012, a to po zrušení konkurzu doposiaľ, , ďalej súdu oznámiť, aké sú Vaše majetkové pomery a či máte voči niekomu vyživovaciu povinnosť a v akej výške. Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31NcKR/8/2012 PREDVOLANIE Vo veci Oddlženia: Anna Szolgayová, nar. 24.4.1972, Nová Baňa, Cintorínska 29 predvolávame Vás na pojednávanie 07.11.2016 o 10.00 hod. na č.dv.17, prízemie na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP). Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a § 278 CSP). Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní. Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP). Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP). Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz! V Nitre, dňa 03.10.2016 Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová