Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so síd...
Dátum vydania:
14.10.2016
Dátum zverejnenia:
20.10.2016
Zverejnený v OV č.:
202/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov, J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov,
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515, na vstup do konkurzného konania takto
Rozhodnutie:
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 654 663,67 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 13/S-46.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Oznam: