(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
19.10.2016
Dátum zverejnenia:
25.10.2016
Zverejnený v OV č.:
205/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
25K/38/2016
ICS:
2116221607
Vydal:
JUDr. Dagmar Valocká
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Steam, spol. s r.o., IČO: 35 900 849, Štúrova 41, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: