(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Na podanie Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a p...
Dátum vydania:
24.10.2016
Dátum zverejnenia:
28.10.2016
Zverejnený v OV č.:
208/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
4R/1/2012
ICS:
5112211357
Vydal:
Mgr. Denisa Šlacká
Vydal FN:
Vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu správcu na rozhodnutie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku, takto
Rozhodnutie:
Na podanie Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, ktorým si v konkurze na majetok úpadcu uplatnil pohľadávku v celkovej sume 795 eur sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Oznam: