(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2...
Dátum vydania:
4.11.2016
Dátum zverejnenia:
10.11.2016
Zverejnený v OV č.:
216/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
25K/38/2016
ICS:
2116221607
Vydal:
JUDr. Dagmar Valocká
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 25K/38/2016 PREDVOLANIE Vo veci žalobcu: A-DEMO s. r. o. žalovaného: Steam, spol s r. o. o vyhlásenie konkurzu predvolávame Vás na pojednávanie na deň 13. 12. 2016 o 08.00 hod. na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 v miestnosti č. dv.: 242 posch.: 1. poschodie Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP). Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a § 278 CSP). Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní. Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP). Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP). Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz! . JUDr. Dagmar Valocká sudca V Trnave dňa 4.11.2016 Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová