(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Súd v y z ý v a dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36...
Dátum vydania:
3.11.2016
Dátum zverejnenia:
10.11.2016
Zverejnený v OV č.:
216/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
25K/38/2016
ICS:
2116221607
Vydal:
JUDr. Dagmar Valocká
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Steam, spol. s r.o., IČO: 35 900 849, Štúrova 41, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok, takto, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 174224/T, takto
Rozhodnutie:
Súd v y z ý v a dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť. Súd v y z ý v a dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok, aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania. Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania. Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz. Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: