(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

OKRESNÝ SÚD TRNAVA Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 ...
Dátum vydania:
4.11.2016
Dátum zverejnenia:
10.11.2016
Zverejnený v OV č.:
216/2016
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
25K/38/2016
ICS:
2116221607
Vydal:
JUDr. Dagmar Valocká
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
A-DEMO IČO 36274321, , Topoľová 1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191 elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk Váš list číslo Naše číslo Vybavuje/( Trnava 25K/38/2016 Mgr. Spálová 4.11.2016 Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/38/2016 VEC Upovedomenie o termíne pojednávania Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/38/2016 v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Steam, spol. s r.o., IČO: 35 900 849, Štúrova 41, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1, 951 31 Močenok, takto, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 174224/T,, upovedomuje veriteľov označených v návrhu : Veriteľ č. 1 : Steam, spol. s r. o., Nitra, IČO: 35 900 849 Veriteľ č. 2 : Martin Kazimír, Hany Meličkovej 11, Bratislava o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň 13. 12. 2016 o 08.00 hod., č. d. 242, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou. Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. JUDr. Dagmar Valocká sudkyňa Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová