Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
9.11.2016
Dátum zverejnenia:
15.11.2016
Zverejnený v OV č.:
219/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Vladimíra Livinková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, uznesením č.k. 28R/4/2010-1944 zo dňa 14.10.2016 povolil vstup obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 654 663,67 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 13/S-46. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2016.