(FO) Budová Anna (24.04.1972)

Cintorínska 135, 96801 Nová Baňa

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
17.11.2016
Dátum zverejnenia:
24.11.2016
Zverejnený v OV č.:
225/2016
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
31NcKR/8/2012
ICS:
4112237541
Vydal:
JUDr. Oliver Kolenčík
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Anna Szolgayová , Cintorínska 29, 96801 Nová Baňa,
Navrhovatelia:
Anna Szolgayová , Cintorínska 29, 96801 Nová Baňa,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Szolgayová, nar. 24.4.1972, bytom Ul. J. Bottu 202/40, 934 01 Levice, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
Rozhodnutie:
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Anna Szolgayová, nar. 24.4.1972, bytom Ul. J. Bottu 202/40, Levice. II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Miloša Ágga, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, S1233. III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne: - uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru, - založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, - úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných právnických osôb, - zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, - uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, - uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom kalendárnom mesiaci, - odmietnutie daru alebo dedičstva. IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 600,00 eur; ak táto suma presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinná poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých peňažných prostriedkov medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: