(FO) Varga Roman (01.07.1964)

Vilova 2208/5 , 85101 Bratislava

Súd priznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlo...
Dátum vydania:
23.1.2017
Dátum zverejnenia:
27.01.2017
Zverejnený v OV č.:
19/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/50/2015
ICS:
1115228870
Vydal:
Mgr. Angela Balázsová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Roman Varga , Vilova 2208/5, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Roman Varga , Vilova 2208/5, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Varga, nar. 01. 07. 1964, trvale bytom Vilová 2208/5, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, značka správcu S 1768, na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, značka správcu S 1768, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 € s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Oznam: