Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 1R/7/2014

(PO) BRETOIL, s.r.o., IČO 36793329

A. Wágnera 1780/32 , 98401 Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konku...
Dátum vydania:
09.03.2017
Dátum zverejnenia:
15.03.2017
Zverejnený v OV č.:
52/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
1R/7/2014
ICS:
6114213730
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
BRETOIL, s.r.o. IČO 36793329, , A. Wágnera 1780/32, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BRETOIL, s.r.o. IČO 36793329, , A. Wágnera 1780/32, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, uznesením č. k. 1R 7/2014 - 1482 zo dňa 01. 03. 2017 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa SHER HOLDING LTD, so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233 na veriteľa NIKOS INVEST s.r.o., so sídlom A. Wágnera 32, 984 01 Lučenec, IČO: 45 686 840. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 03. 2017