(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
29.03.2017
Zverejnený v OV č.:
62/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava,
Správca:
Ing. Mgr. Jana Pecníková , Karloveská 6C, 84104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016 -S1141
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

ZÁPISNICA z prvej schôdze veriteľov úpadcu Specialist s.r.o., Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921

konaná dňa 24.03.2017, o 10,00 hod., v sídle kancelárie správcu Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava

 

Program schôdze veriteľov

1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o stave konkurzu a činnosti správcu

3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z)

4. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 107 ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z.)

5. Záver

 

K bodu 1: Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov.

Predsedom schôdze bola Ing. Mgr. Jana Pecníková, ktorá viedla schôdzu veriteľov.

Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili štyria veritelia prihlásených a zistených pohľadávok a jeden veriteľ prihlásenej a popretej pohľadávky:

 

veriteľ prihlásenej pohľadávky

počet hlasov

prítomný

AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168

814.695

 

Mgr. Milan Ručkay

konateľ spoločnosti

Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759

437.700

 

Milan Kalman

konateľ spoločnosti

TAVIS, a.s., Jadrová 3226/5, 821 02 Bratislava, IČO: 35709901

239.130

 

Ing. Branislav Gábriš

konateľ spoločnosti

NITRA REAL GROUP, a.s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35756594

 

137.280

 

Ing. Branislav Gábriš

predseda predstavenstva

Tatralandia, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 44804164

0

 

Ing. Branislav Gábriš

predseda predstavenstva

 

Prítomní veritelia sa po príchode zapísali do prezenčnej listiny, predsedkyňa schôdze veriteľov skonštatovala, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná a otvorila schôdzu veriteľov.

 

K bodu 2: Správa o stave konkurzu

Správkyňa konkurznej podstaty prezentovala prítomným veriteľom správu o stave konkurzu ako aj o všetkých činnostiach, ktoré do tohto času vykonala.

 

K bodu č. 3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z)

Predsedkyňa schôdze oboznámila prítomných, že do pôsobnosti prvej schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. Veritelia pristúpili k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Za výmenu správcu                                           1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti výmene správcu                                                 0  hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania                                                      0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov odvolala doterajšieho správcu. Zároveň bol veriteľmi navrhnutý nový správca: Ing. Anna Bružeňáková so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1450.

 

K bodu č. 4. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 107 ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z.)

Predsedkyňa schôdze veriteľov navrhla hlasovať o členoch veriteľského výboru. Za členov veriteľského výboru boli navrhnutí:

  • AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168
  • Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759
  • TAVIS, a.s., Jadrová 3226/5, 821 02 Bratislava, IČO: 35709901

Hlasovanie: Hlasovanie o voľbe AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168 za člena veriteľského výboru:

Za                           1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti                                      0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania        0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 2: Spoločnosť AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168, bola zvolená za člena veriteľského výboru.

 

Hlasovanie o voľbe Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759 za člena veriteľského výboru:

Za                           1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti                                      0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania        0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 3: Spoločnosť Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759, bola zvolená za člena veriteľského výboru.

 

Hlasovanie o voľbe Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759

 za člena veriteľského výboru:

Za                           1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti                                      0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania        0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 3: Spoločnosť TAVIS, a.s., Jadrová 3226/5, 821 02 Bratislava, IČO: 35709901, bola zvolená za člena veriteľského výboru.

 

Člen veriteľského výboru AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168 v zastúpení konateľa spoločnosti navrhol hlasovať o voľbe predsedu veriteľského výboru. Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168. Veriteľský výbor hlasoval o voľbe predsedu veriteľského výboru.

 

Hlasovanie o voľbe AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168 za predsedu veriteľského výboru:

Za                           1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti                                      0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania        0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 1 veriteľského výboru: Spoločnosť AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168, bola zvolená za predsedu veriteľského výboru.

 

K bodu č. 5: Záver

Predsedkyňa schôdze veriteľov poďakovala prítomným za účasť a ukončila schôdzu veriteľov.

 

V Bratislave, dňa 24.03.2017                                                                      Ing. Mgr. Jana Pecníková