(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
05.05.2017
Zverejnený v OV č.:
86/2017
Dlžník/Úpadca:
Pavol Orihel IČO 02.03.1960, , Potočná 25/25, 92207 Veľké Kostoľany ,
Správca:
JUDr. Viera Nováková , Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ,
Spisová značka súdu:
36K/30/2014
Spisová značka správcu:
36K/30/2014 S1221
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Predmet:    Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty


JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta  ako správca úpadcu : Pavol Orihel, nar. 2.3.1960, bytom Potočná 25/25, 922 07 Veľké Kostoľany týmto, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. 


Poradové číslo v zozname pohľadávok  15/D: 

Veriteľ :  D.A.S. Rechtsschutz AG, konajúci prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Prievozská 4C, Bratislava, IČO: 47 250 569.  Pohľadávka  prihlásená prihláškou č. 1 v celkovej sume  207,40 €.

 

 

V Galante,  dňa 2.5.2017

JUDr. Viera Nováková, správca