(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.05.2017
Zverejnený v OV č.:
102/2017
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM , Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S 1478
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Benko, správca úpadcu BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971 v zmysle ust. § 96 v spojení s ust. § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti všeobecnej podstate k dispozícii v kancelárii správcu. V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Bratislave dňa 25.05.2017

JUDr.  Marek Benko, LLM, správca