(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
22.6.2017
Dátum zverejnenia:
04.07.2017
Zverejnený v OV č.:
127/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2016
ICS:
1116220595
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, správcom ktorého je: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelária Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141
Rozhodnutie:
I. Súd odvoláva správcu: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141 z funkcie správcu úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921. II. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, správcu: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava zn. Správcu S 1450.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Oznam: