Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
17.07.2017
Zverejnený v OV č.:
135/2017
Dlžník:
Magdaléna Žilinská IČO 19.07.1963, , Dr. Janského 4/77, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/101/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/101/2017 S1307
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. S 1307, správca úpadcu Magdaléna Žilinská, nar. 19.07.1963, trvale bytom Dr. Janského 4/77, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok- piatok od 08:00 -12:00 hod a  od  13:00 - 15:00 hod.  v kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na tel. č. 0915 959 993 alebo e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz .