Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
17.07.2017
Zverejnený v OV č.:
135/2017
Dlžník:
Magdaléna Žilinská IČO 19.07.1963, , Dr. Janského 4/77, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/101/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/101/2017 S1307
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Magdaléna Žilinská, nar. 19.07.1963, trvale bytom Dr. Janského 4/77, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. zo dňa 30.06.2017 uverejnenom  v Obchodnom vestníku č. 129/2017 zo dňa 07.07.2017 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Magdaléna Žilinská, nar. 19.07.1963, trvale bytom Dr. Janského 4/77, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak republic, hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/101/2017 dated 7th of July  2017 and published in the Commercial bulletin No. 129/2017 dated on 07th of July 2017.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. (sec. 167a par. 3 BRA in connection with the provision sec. 199 par. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
 

Creditor can join the bankruptcy proceedings by application until the trustee announces in the Commercial Bulletin, that he is to create a schedule.

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
 

A creditor who has  a claim against other person than a debtor may also file  an application of his claim, if this claim is guaranteed by a lien related to the assets of the debtor. (sec. 167l par. 2 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 ZKR).

The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration (sec. 167 l par. 3 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to execute his right to vote.The trustee will publish that such application was included into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (sec. 167 l par. 3 BRA).

Oddĺžením nie sú dotknuté tieto pohľadávky: zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva. (§ 166c ods. 1 písm. c) ZKR).

These claims are not affected by bankruptcy proceedings: guaranteed claim in the amount, in which the claim is covered by the value of the subject of the lien. (sec. 166c sec. 1 letter c) BRA).

Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. (§ 167k ods. 1 ZKR)

Asset of the debtor burdened by a lien is a part of bankruptcy estate, if the prior secured creditor file an application of his claim (sec. 167k par. 1 BRA)

Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. (§ 167k ods. 2 ZKR).

If only the posterior secured creditor file an application of his claim, burden asset of the debtor is part of bankruptcy estate only if the satisfaction of claim of such posterior secured creditor may be presumed. (sec. 167k par. 2 BRA)

   

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

 

Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.

 

The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

V Banskej Bystrici dňa 12.07.2017

In Banská Bystrica on 12th of July 2017