(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.07.2017
Zverejnený v OV č.:
138/2017
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM , Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S 1478
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Marek Benko, LL.M., správca konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) ohľadne majetku úpadcu BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava IČO: 17 324 971 (ďalej len „úpadca“), týmto zverejňuje v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") nasledovný:

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU

I. Všeobecná časť

Úpadca podal Návrh na vyhlásenie konkurzu zo dňa 11.8.2014, ktorý bol doručený Okresnému súdu Bratislava I dňa 3.9.2014. Uznesením zo dňa 17.09.2014, sp. zn. 6K/50/2014 rozhodol Okresný súd Bratislava I o začatí konkurzného konania voči úpadcovi. Následne uznesením zo dňa 26.09.2014, sp. zn. 6K/50/2014 Okresný súd Bratislava I rozhodol o vyhlásení konkurzu na úpadcu a zároveň ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Mareka Benka, LL.M.

Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení nezabezpečení veritelia:

NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

prihlásená pohľadávka

zistená pohľadávka

popretá pohľadávka

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 215 759

1.486,15 €

1.486,15

0,00 €

Štátny fond rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542

40.485,81 €

40.371,62 €

 114,19 €

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka, a tak nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2014 dňa 05.12.2014.

V Obchodnom vestníku č. 224/2014 zo dňa 24.11.2014 bolo zverejnené oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov. Pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd. Dňa 30.05.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 102/2017 zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zároveň aj zámer zostaviť rozvrh.

II. Rozvrhová časť

A) Príjmová časť

Celková suma výťažku dosiahla sumu vo výške: 4.181,28 :

- výťažok zo speňaženia nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu vo výške 2.521,58 ,

- výťažok pozostávajúci z peňažnej hotovosti zloženej úpadcom vo výške 1.659,70 .

Spolu výťažok v celkovej výške 4.181,28 .

B) Výdavková časť

Počas konkurzu boli uplatnené u správcu pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 374,29 €, v súlade s ustanovením § 87 ZKR, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu podľa poradia ich splatnosti za obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu vypracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku. Odmena správcu do konania prvej schôdze bola vo výške 1.742,68 €.

Spolu suma uspokojených pohľadávok proti všeobecnej podstate spolu s odmenou správcu do konania prvej schôdze vo výške 2.116,97 €.

Odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) – za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %.

Ďalej odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky – za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením patrí správcovi odmena 1% z výťažku.

Výpočet odmeny správcu: suma získaná zo speňaženia nehnuteľností úpadcu = 2.521,58 € x 14% = 353,02 € + suma získaná zabezpečením peňažných prostriedkov = 1.659,70 € x 1% = 16,60 €, spolu celkom 369,62 €.

Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu :

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 35 , ktoré budú pozostávať z poštových poplatkov, nákladmi na tlač, administratívny materiál a vedenie účtu a výdavky vo výške 8,50 €, ktoré budú pozostávať zo zaplatenia súdneho poplatku za konkurzné konanie – 0,2% z výťažku zo všeobecnej podstaty.

Náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 35 €.

Spolu výdavky (pohľadávky proti podstate + náklady s ukončením konkurzu + odmena správcu po 1. schôdzi veriteľov) celkom vo výške 2.521,59 €.

Celková suma určená na rozdelenie pre veriteľov vo výške 1.659,69

(4.181,28  € - 2.521,59  €).

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

prihlásená pohľadávka

zistená pohľadávka

popretá pohľadávka

percento

uspokojenia

suma uspokojenia

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 215 759

1.486,15 €

1.486,15 €

0,00 €

 

3,97%

 

58,94 €

Štátny fond rozvoja bývania, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542

40.485,81 €

40.371,62 €

114,19 €

 

3,97%

 

1 601,14 €

SPOLU:

41.971,96  €

41.857,77 €

0,00 €

3,97%

1 659,69 €

Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento doručil zástupcovi veriteľov.

Správca určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty alebo na uplatnenie námietok voči konečnému rozvrhu výťažku.

Lehota začína plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku. Dotknutí veritelia v lehote určenej správcom môžu svoje stanoviská zaslať písomne na adresu správcu: Záhradnícka 46, Bratislava alebo e-mailom na: marek.benko@akss.sk. Súčasne v uvedenej lehote veritelia oznámia správcovi čísla bankových účtov, na ktoré správca zašle rozvrhované čiastky.

V Bratislave dňa 10.07.2017                  

JUDr. Marek Benko, LLM, správca