(FOP) Bohumil Poláček - EUROTRAS, IČO 32860901

Hviezdoslavova 3, 05938 Štrba

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
01.08.2017
Zverejnený v OV č.:
146/2017
Správca:
doc. Ing. Alexandra , PhD. , Holubyho 12, 040 01 Košice,
Dlžník/Úpadca:
Bohumil poláček IČO 32860901, , Hviezdoslavova 707/3, 05938 Štrba,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

Správca konkurznej podstaty úpadcu Bohumil Poláček oznamuje predaj majetku mimo dražby:     

  1. stavba – rodinný dom – s.č. 707 na p.č. 1498/19 a zastavané plochy a nádvoria – p.č. 1498/19 – k.ú. 861375 – Štrba, LV 1506 - spoluvlastnícky podiel 4/6,
  2. stavba – rodinný dom – s.č. 109 na p.č. 421, zastavané plochy a nádvoria – p.č. 421 a 422 – k.ú. 861375 – Štrba, LV 1301 - spoluvlastnícky podiel 1/6,
  3. spoluvlastnícke podiely na parcelách - lesné pozemky a trvalé trávne porasty -  k.ú. 861405 - Štrbské Pleso, LV 137, 145, 220, 221 a 254,
  4. spoluvlastnícke podiely na parcelách - zastavané plochy a nádvoria, lesné pozemky, ostatné plochy, vodné plochy, trvalé trávne porasty, orná pôda – k.ú. 861375 – Štrba, LV 2535, 3953, 4159 a 4485,
  5. spoluvlastnícke podiely na stavbách – hájenka – s.č. 37 na p.č. 2440/2, adm. budova PZ Urbár - s.č. 118 na p.č. 242/3 a hosp. budova PZ Urbár - s.č. 365 na p.č. 242/1 – k.ú. 861375 – Štrba, LV 2535.

Podanie ďalších informácií a obhliadka majetku - 8.8.2017 o 10.00 h - Hviezdoslavova 707/3 Štrba, 9.8.2017 o 13.00 h v kancelárii správcu Holubyho 12, Košice, mailom na chapcakova@yahoo.com, tel. +421905465269. Lehota na podanie písomných ponúk s označením „KONKURZ – NEOTVÁRAŤ 7K 257/2005“ do podateľne Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice je do 15.8.2017. Otváranie obálok sa uskutoční 16.8.2017 o 10.00 na Krajskom súde v Košiciach.