Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/7/2017

(FO) Karban Jaroslav (14.05.1961)

Bratislavská 282, 01001 Žilina

Vyhlásenie oddlženia
Dátum vydania:
31.7.2017
Dátum zverejnenia:
04.08.2017
Zverejnený v OV č.:
149/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
2OdK/7/2017
ICS:
5117216619
Vydal:
JUDr. Gabriela Bargelová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Jaroslav Karban, Bc. IČO 10978798, , Bratislavská 282/2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Jaroslav Karban, Bc. IČO 10978798, , Bratislavská 282/2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Jaroslav Karban, nar. 14.05.1961, Bratislavská 282/2, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Karban INTEGRAL, so sídlom Hurbanova ul. 32, 010 01 Žilina, IČO: 10 978 798, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, takto
Rozhodnutie:
O p r a v u j e záhlavie Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2OdK/7/2017-19 zo dňa 2.06.2017 tak, že záhlavie správne znie: Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Jaroslav Karban, nar. 14.05.1961, Bratislavská 282/2, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Karban INTEGRAL, so sídlom Hurbanova ul. 32, 010 01 Žilina, IČO: 10 978 798, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto. O p r a v u j e výrok I. Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2OdK/7/2017-19 zo dňa 2.06.2017 tak, že tento správne znie: Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bc. Jaroslav Karban, nar. 14.05.1961, bytom Bratislavská 282/2, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Karban INTEGRAL, so sídlom Hurbanova ul. 32, 010 01 Žilina, IČO: 10 978 798.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Žiline. Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP). V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1, ods. 2 CSP), t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka, ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Oznam: