Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/25/2017

(FO) Palán Jindřich (22.10.1958)

Čakajovce 439, 95143 Čakajovce

I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so síd...
Dátum vydania:
8.8.2017
Dátum zverejnenia:
14.08.2017
Zverejnený v OV č.:
155/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
32OdK/25/2017
ICS:
4117223994
Vydal:
JUDr. Adriana Kunkelová
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Jindřich Palán 439, 95143 Čakajovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Jindřich Palán 439, 95143 Čakajovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Jindřich Palán, nar. 22.10.1958, bytom Čakajovce č. 439, ktorého správcom je Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova trieda č. 79, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto
Rozhodnutie:
I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova trieda č. 79 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ). II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu v tvare IBAN : SK96 0900 0000 0002 3347 3298 vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s. preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 108/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha ( § 243 Civilného sporového poriadku ). Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti ( § 244 Civilného sporového poriadku ). V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ). Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú ( § 246 Civilného sporového poriadku ). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: