Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.08.2017
Zverejnený v OV č.:
164/2017
Dlžník:
Magdaléna Žilinská IČO 19.07.1963, , Dr. Janského 4/77, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/101/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/101/2017 S1307
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu  Magdaléna Žilinská, nar. 19.07.1963, trvale bytom Dr. Janského 4/77, Žiar nad Hronom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/101/2017 v súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom úpadcu číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra banke a.s., č.ú.:  SK76 1100 0000 0026 1309 6104.