(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
31.08.2017
Zverejnený v OV č.:
167/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 (ďalej aj ako len "úpadca") vedenom pred Okresným súdom Bratislava pod spis. zn.: 8K/51/2016.

Miesto a čas zasadnutia: Račianska 155, Bratislava, 25.8.2017 o 11.00 hod.

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

1.)   AUDIOTEC, s.r.o. - predseda VV

2.)   Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o.

3.)   TAVIS, a.s.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2  ZKR uznášaniaschopný.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.) Otvorenie;
2.) Prerokovanie návrhu správcu zo dňa 18.8.2017  a udelenie záväzného pokynu.
3.) Záver.

Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a ten v úvode informoval prítomných členoch o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru.

Ad 2.) Prerokovanie návrhu správcu zo dňa 18.8.2017 a udelenie záväzného pokynu.

Predseda veriteľského výboru predniesol prítomným návrh správcu zo dňa 18.8.2017, ku ktorej jednotlivý členovia predniesli svoje návrhy a pripomienky. Následne v závere rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby vyjadrili či hlasujú za alebo proti návrhom uznesení. Výsledkom hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijatie nasledovných uznesení:

Uznesenia č. 1
"Veriteľský výbor ukladá správcovi súpisové zložky majetku č. č. 1 až 54, 56 až 58, predať ako súbor majetku, formou verejného ponukového konania, v 1. kole za 100 % súpisovej hodnoty, v 2. kole za najvyššiu ponúknutú cenu. Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku, s označením predmetu predaja, spôsobu získania podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú cenu si záujemca môže tieto podmienky vyzdvihnúť alebo objednať), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk, podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja, ktoré budú záujemcovi k dispozícii u správcu. Záujemcovia si môžu v čase a na mieste uvedenom v ozname vyzdvihnúť podmienky ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj a to za úhradu účastníckeho poplatku vo výške 170,- Eur, ktorého zaplatenie je podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní a ktorý sa stane súčasťou všeobecnej podstaty. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu určenú v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, v tej istej lehote je každý záujemca povinný zložiť zálohu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu, pričom rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuky správca odmietne ako oneskorené. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením "konkurz 8K/51/2016 -neotvárať-VPK ". Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť. Podmienky týkajúce sa obsahu ponuky, určí správca. Otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk doručí správca veriteľskému výbor do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo aj bez uvedenia dôvodu ponuku záujemcu odmietnuť, prípadne ponukové konanie zrušiť. Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, v prípade zrušenia verejného ponukového konania aj zaplatené účastnícke poplatky. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu - zmluvu o postúpení pohľadávok, správca má nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu."

Hlasovanie k uzneseniu:
Za návrh: 3 hlasy                

Proti návrhu: 0 hlasov                      

Zdržal sa: 0 hlasov


Ad 3.) Záver

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi úpadcu.


V Bratislave, dňa 25.8.2017.


predseda veriteľského výboru
Mgr. Milan Ručkay, konateľ
AUDIOTEC, s.r.o.