(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Súd povoľuje vstup veriteľovi: Ing. Ivan Stoszek,...
Dátum vydania:
24.8.2017
Dátum zverejnenia:
05.09.2017
Zverejnený v OV č.:
169/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2016
ICS:
1116220595
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, o návrhu: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
Rozhodnutie:
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Lekáreň pri nemocnici- Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 36 412 431, v časti istiny vo výške 400 000 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Oznam: