(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
08.09.2017
Zverejnený v OV č.:
172/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Správca úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 v zmysle § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňuje do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu o následovnú položku: 

P.č. 59: : Iná majetková hodnota, suma: 1659,70 Eur, zapísané 28.6.2017, Okresný súd Bratislava I., právny dôvod: vrátenie preddavku k návrhu na vyhlásenie konkurzu Sp.zn.2K/43/2016 

Ing. Anna Bružeňáková, správca