Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
08.09.2017
Zverejnený v OV č.:
172/2017
Dlžník:
Magdaléna Žilinská IČO 19.07.1963, , Dr. Janského 4/77, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/101/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/101/2017 S1307
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Podľa informácii od úpadcu a  tretích osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení bol zistený nasledovný majetok:

 

1.súpisová zložka majetku 

druh: právo - pohľadávka z účtu v banke

zostatková suma: 3,84 EUR

č. účtu: 1196177178

mena: Euro

banka: Všeobecná úverová Banka, a.s.

deň zapísania do súpisu: 21.07.2017

dôvod zapísania do súpisu: Poskytnutie súčinnosti 3. osoby

 

2. súpisová zložka majetku

druh: hnuteľná vec

osobné motorové vozidlo

továrenská značka: ŠKODA 120

VIN: A2132844

EČV: ZH 265 AI

Farba: Červená

Druh karosérie: AA Sedan

Odhadovaná hodnota: 300,- EUR

Deň zapísania do súpisu: 19.07.2017

Dôvod zapísania do súpisu: Oznámenie o lustrácii v evidencii vozidiel