(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
13.09.2017
Zverejnený v OV č.:
175/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 (ďalej aj ako len "úpadca") vedenom pred Okresným súdom Bratislava pod spis. zn.: 8K/51/2016.
Miesto a čas zasadnutia: Račianska 155, Bratislava, 4.9.2017 o 14.00 hod.
Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

1.)   AUDIOTEC, s.r.o. - predseda VV

2.)   Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o.

3.)   TAVIS, a.s.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2  ZKR uznášaniaschopný.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.) Otvorenie;
2.) Prerokovanie návrhu správcu zo dňa 38.8.2017 a návrhu zo dňa 4.9.2017  a udelenie odporúčajúceho stanoviska.
3.) Záver

Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a ten v úvode informoval prítomných členoch o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru.

Ad 2.) Prerokovanie návrhu správcu zo dňa 28.8.2017 a návrhu zo dňa 4.9.2017 a hlasovanie.

Predseda veriteľského výboru predniesol prítomným návrh správcu zo dňa 28.8.2017 a zo dňa 4.9.2017, týkajúci sa dodatočného uznania v ňom uvedených pohľadávok. Následne jednotlivý členovia predniesli svoje návrhy a pripomienky. V súlade s výsledkami rozpravy nechal predseda veriteľského výboru hlasovať o návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, na základe čoho bolo prijaté nasledovné uznesenie:

"Veriteľský výbor s ohľadom na doručenú žiadosť a v nej uvedené skutočnosti za účelom rýchlosti a hospodárnosti konkurzného konania odporúča správcovi uznať pohľadávky v rozsahu uvedenom v návrhu zo dňa 28.8.2017 a návrhu zo dňa 4.9.2017."

Hlasovanie:

Za návrh: 3 hlasy                Proti návrhu: 0 hlasov                      Zdržal sa: 0 hlasov

Ad 3.) Záver

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi úpadcu.


V Bratislave, dňa 4.9.2017.

predseda veriteľského výboru
Mgr. Milan Ručkay, konateľ
AUDIOTEC, s.r.o.