(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
21.09.2017
Zverejnený v OV č.:
180/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Ing. Anna Bružeňáková,  správca konkurznej podstaty úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 s.r.o.,  (ďalej len úpadca) konštatuje, že bolo ukončené I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku - pohľadávok  zapísaných v súpise všeobecnej podstaty majetku úpadcu  súp. č. 1 až 54, 56 až 58, ktorých oznam o zapísaní do konkurznej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 44/2017 zo dňa 3.3.2017 v znení aktualizovanom v Obchodnom vestníku č. 159/2017 zo dňa 18.8.2017

I. Kolo verejného ponukového konania (ďalej len VPK) sa uskutočnilo v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru. Oznámenie o konaní I. VPK  bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2017 zo dňa 06.09.2017  pod č. zápisu K024920.

V stanovenej lehote do 15.9.2017 do 12.00 hod. odo dňa zverejnenia VPK správca neobdržal žiadne ponuky záujemcov o kúpu predmetného súboru majetku úpadcu.

V Bratislave, 18.09.2017

Ing. Anna Bružeňáková, správca