(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
21.09.2017
Zverejnený v OV č.:
180/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca konkurznej podstaty v konkurze na majetok úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetkového súboru – pohľadávky, súp. č. 1 až 54, 56 až 58, ktorých oznam o zapísaní do konkurznej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 44/2017 zo dňa 3.3.2017 v znení aktualizovanom v Obchodnom vestníku č. 159/2017 zo dňa 18.8.2017.

Informácie o súťažných podmienkach, ktoré je uchádzač povinný splniť je možné si vyžiadať do piatich dní od zverejnenia tohto oznámenia u správcu príp. e-mailom na abruzenakova@gmail.com za účastnícky poplatok vo výške 170,- Eur.

Ponuky je možné predkladať v zapečatenej obálke s označením „konkurz 8K/51/2016-neotvárať-VPK“ na adrese Ing. Anna Bruženáková, sídlo kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava do 30.09.2017 do 12,00 hod. Výsledky ponukového konania podliehajú schváleniu veriteľskému výboru.

V Bratislave, 18.09.2017

Ing. Anna Bružeňáková, správca