Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/24/2017

(FO) Mičányiová Martina (16.09.1979)

Hlavná 371 , 95137 Rumanová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.09.2017
Zverejnený v OV č.:
181/2017
Dlžník:
Mičányiová Martina IČO 16.09.1979, , Hlavná 371, 95137 Rumanová,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
27OdK/24/2017
Spisová značka správcu:
27OdK/24/2017 S1431
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Martina Mičányiová, nar. 16.09.1979, bytom Rumanová, Hlavná č. 371 (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27OdK/24/2017, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298

Vedený v SlSp, a.s.

Variabilný symbol: 27242017

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka):, kaucia Martina Mičányiová, popretia pohladavky 27OdK/24/2017

Ing. Jana Fülöpová, správca