Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/120/2017

(FO) Schäffer Štefan (07.07.1973)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.10.2017
Zverejnený v OV č.:
188/2017
Dlžník:
Schäffer Štefan IČO 07.07.1973, , Ligetská 1170/13, 97251 Handlová,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/120/2017
Spisová značka správcu:
40OdK/120/2017 S1265
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

             Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

 

             Mgr. Martin Berec, správca úpadcu: Štefan Schäffer, nar. 07.07.1973, trvale bytom: Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová, občan SR, týmto oznamuje, že do spisu v tomto konaní je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, počas úradných hodín medzi 09:00 - 12:00  a 13:00 - 16:00 v pondelok až piatok, po predchádzajúcom objednaní u správcu na t. č. +421903993310.

 

                                  

                                                                                                            Mgr. Martin Berec, správca