(PO) MAKOS Trade, s.r.o., IČO 31699600

Zámocká 10, 81101 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
12.10.2017
Zverejnený v OV č.:
195/2017
Dlžník/Úpadca:
MAKOS Trade, s.r.o. IČO 31699600, , Zámocká 10 / 0, 81101 Bratislava,
Správca:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
3K/16/2016
Spisová značka správcu:
3K/16/2016 S459
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Ako správca úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o., so sídlom Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699 600, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok úpadcu mi bola dňa 24.7.2017 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok číslo 2 s celkovo 1 prihlasovanou pohľadávkou veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava v celkovej sume 320 Eur.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca