Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/92/2017

(FO) Namešpetra Jozef (15.06.1951)

Prešovská 383/18 , 08212 Kapušany

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnost...
Dátum vydania:
6.10.2017
Dátum zverejnenia:
13.10.2017
Zverejnený v OV č.:
196/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
3OdK/92/2017
ICS:
8117219600
Vydal:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Jozef Namešpetra IČO 17156220, , Prešovská 383/18, 08212 Kapušany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Jozef Namešpetra IČO 17156220, , Prešovská 383/18, 08212 Kapušany, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Namešpetra, nar. 15.06.1951, bytom Prešovská 383/18, 082 12 Kapušany, správcom ktorého je: Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
Rozhodnutie:
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 16.08.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 400/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: