Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/120/2017

(FO) Schäffer Štefan (07.07.1973)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti ...
Dátum vydania:
18.10.2017
Dátum zverejnenia:
24.10.2017
Zverejnený v OV č.:
203/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
40OdK/120/2017
ICS:
3117217669
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
Štefan Schäffer IČO 37229524, , Ligetská 1170/13, 97251 Handlová, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Štefan Schäffer IČO 37229524, , Ligetská 1170/13, 97251 Handlová, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Štefan Schäffer, nar. 07.07.1973, trvale bytom Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Štefan Schäffer s miestom podnikania Okružná 1867/18, 972 51 Handlová, IČO 37 229 524, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
Rozhodnutie:
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila Mgr. Martinovi Berecovi so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 317/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Oznam: