(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
27.10.2017
Zverejnený v OV č.:
206/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Správca úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 v zmysle § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňuje do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu o následovnú položku: 

P.č. 60: : Iná majetková hodnota, suma: 995,82 Eur, zapísané 24.10.2017, Okresný súd Bratislava I., právny dôvod: vrátenie nespotebovanej časti preddavku ved. pod pol. denníka D19, pol. reg.203/2016.

Ing. Anna Bružeňáková, správca