Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/142/2017

(FO) Schwartz Vladimír (05.05.1966)

Obrancov mieru 523, 06401 Stará Ľubovňa

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnost...
Dátum vydania:
24.10.2017
Dátum zverejnenia:
30.10.2017
Zverejnený v OV č.:
207/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
1OdK/142/2017
ICS:
8117221915
Vydal:
JUDr. Štefan Tomašovský
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Vladimír Schwartz IČO 40715612, , Obrancov mieru 17, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Vladimír Schwartz IČO 40715612, , Obrancov mieru 17, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Schwartz, nar. 05.05.1966, trvale bytom Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
Rozhodnutie:
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 06.10.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 573/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: