Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2017

(FO) Šabo Andrej (04.07.1991)

Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.10.2017
Zverejnený v OV č.:
207/2017
Dlžník:
Šabo Andrej IČO 04.07.1991, , Brezová 2004 / 10, 95301 Zlaté Moravce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
27OdK/40/2017
Spisová značka správcu:
27OdK/40/2017 S1431
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Zlaté Moravce, Brezová č. 10 (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27OdK/40/2017, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách v sídle správcu na adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 902 150 120, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.

Ing. Jana Fülöpová, správca

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Zlaté Moravce, Brezová č. 10 (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27OdK/40/2017, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách v sídle správcu na adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 902 150 120, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.

Ing. Jana Fülöpová, správca