(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurz...
Dátum vydania:
24.10.2017
Dátum zverejnenia:
06.11.2017
Zverejnený v OV č.:
211/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2016
ICS:
1116220595
Vydal:
JUDr. Štefan Mikuš
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, rozhodol uznesením č. k. 8K/51/2016-290 zo dňa 24. 08. 2017 o vstupe veriteľa: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Lekáreň pri nemocnici- Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 36 412 431. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 09. 2017.