(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlo...
Dátum vydania:
24.10.2017
Dátum zverejnenia:
06.11.2017
Zverejnený v OV č.:
211/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2016
ICS:
1116220595
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Oznam: