Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/186/2017

(FO) Micaj Michal (01.12.1963)

Kalinov 5 , 06801 Medzilaborce

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnost...
Dátum vydania:
29.11.2017
Dátum zverejnenia:
06.12.2017
Zverejnený v OV č.:
232/2017
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
1OdK/186/2017
ICS:
8117223491
Vydal:
JUDr. Štefan Tomašovský
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Michal Micaj , Kalinov 5, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Michal Micaj , Kalinov 5, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michal Micaj, nar. 01.12.1963, trvale bytom Kalinov 5, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
Rozhodnutie:
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 16.11.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 728/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: