Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/1/2017

(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
12.12.2017
Zverejnený v OV č.:
236/2017
Dlžník:
A - DEMO, s.r.o. IČO 36274321, , Topoľová 1 , 95131 Močenok,
Správca:
Mgr. Ladislav Barát , Školská 3, 94901 Nitra ,
Spisová značka súdu:
28R/1/2017
Spisová značka správcu:
28R/1/2017 S1182
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY

Uznesením Okresného súdu Trnava, č.k.: 28R/1/2017, zo dňa 24.11.2017 (zverejnené v OV č. 231/2017 zo dňa 05.12.2017) súd nahradil súhlas Skupiny veriteľov č. 3 – veriteľa G – PROELITE, s.r.o., potvrdil reštrukturalizačný plán, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 06.11.2017 a skončil reštrukturalizáciu dlžníka: A – DEMO, s.r.o., IČO: 36 274 321, sídlom: Topoľová 1, 951 31 Močenok.

Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom A – DEMO, s.r.o., IČO: 36 274 321, sídlom: Topoľová 1, 951 31 Močenok.

Dozorným správcom je Mgr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu pridelená Ministerstvom spravodlivosti SR: S1182.

Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony dlžníka:

 • právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 ZKR
 • založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, predaj podniku a časti podniku,
 • zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti,
 • nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
 • nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku dlžníka, prípadne jeho zaťaženie vecným bremenom, uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing  v rámci ktorého má dlžník vystupovať ako leasingový nájomca, zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov rozsahu presahujúcom 15 000 EUR; v prípade už existujúceho záložného práva na takýto majetok je potrebný taktiež súhlas všetkých záložných veriteľov, ktorí majú k zálohu zriadené záložné právo.
 • vykonanie úkonu, ktorým sú vynaložené investície dlžníka nad rámec bežnej obchodnej činnosti dlžníka, a to nad sumu 10 000 EUR bez DPH, pričom dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej veci viazaný stanoviskom príslušného zabezpečeného veriteľa (ak sa investícia týka predmetu jeho zálohu),
 • vykonanie právneho úkonu, ktorým sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1 % z jeho obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
 • realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií, 
 • zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie prísľubu odškodnenia spôsobenou treťou osobou,
 • každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10 000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30 000 EUR za kalendárny mesiac,
 • právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu (trvalého pracovného pomeru).     

 

Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.

Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

 

V Nitre dňa 06.12.2017

Mgr. Ladislav Barát, dozorný správca